30Nov

Mansveld en Tweede Kamer wachten besluit rechter af

30-11-2013 door Redmer van der Meer (admin)

Uit het overleg in de Tweede Kamer van 27 november blijkt vooral dat het oordeel van de rechter afgewacht zal worden omtrent het verbod op medegebruik voor EVT. Mansveld discussieerde met enkele kamerleden over het besluit dat zij genomen had om de bereikbaarheid van Terschelling en Vlieland te garanderen. Het besluit wat staatssecretaris Mansveld genomen heeft verbiedt EVT vanaf februari 2014 gebruik te maken van de aanleginrichtingen om te varen naar Terschelling.

Mansveld besloot deze optie te kiezen na een onderzoek wat voor mogelijkheden er waren om de voorgestelde ingekrompen winterdienstregeling van Doeksen niet door te laten gaan. Doeksen stelde deze ingekrompen dienstregeling voor omdat er te veel marktaandeel naar EVT is gegaan en Doeksen hierdoor in financiële problemen raakt. Mansveld is er van overtuigd dat deze inkrimping van de winterdienstregeling, vooral voor de eilanders, grote maatschappelijke bezwaren met zich meebrengt en de leefbaarheid van de eilanden verslechtert.

Schriftelijke vragen

Voorafgaand aan het debat waren er schriftelijke vragen gesteld (op 28 oktober), welke de staatssecretaris heeft beantwoord. Allereerst ging het hier om de juridische kaders omtrent de besluitvorming in dit proces. Hierbij heeft de staatssecretaris de ontwikkelingen naar een concessiestelsel geschetst. Het uitgangspunt hierbij was om de bereikbaarheid van de eilanden te garanderen. Vervolgens ging de staatssecretaris nog in op hoe het huidig geldende ODC er uit ziet. Ook worden de verschillende onderzoeken aangehaald en hoe daaruit de besluitvorming is georganiseerd door de staat. Het volgende onderwerp in deze schriftelijke vragen gaat in op de mogelijke oplossingen om de bereikbaarheid van de eilanden, vooral Terschelling en Vlieland, te garanderen. Mansveld geeft aan dat er vijf opties onder de loep zijn genomen, te weten inperking medegebruik, subsidiëring, mediation, ander huurregime of niets doen. Van deze opties is Mansveld er van overtuigd dat inperking van het medegebruik op korte termijn (tot de concessie) de beste oplossing is. Als laatste wordt er verder ingegaan op Europese regelgeving en de regelgeving in het ODC. In de beantwoording van Mansveld komt duidelijk naar voren dat het ministerie zeker is van de juridische onderbouwing in de hele zaak, zowel de inkrimping van het medegebruik, als de besluitvorming van de concessie. Dit is ook geheel in lijn met alle eerdere communicatie van het ministerie, waarin er duidelijk wordt aangestuurd op het ODC voor enkel Doeksen en een onderhands gegunde concessie aan Doeksen (en Wagenborg). De complete vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van de overheid: (1), (2)

Het overleg (debat)

Bij het debat stelden Sander de Rouwe (CDA), Aukje de Vries (VVD), Duco Hoogland (PvdA), Wassila Hachchi (D66) en Farshad Bashir (SP) vragen aan Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu Wilma Mansveld (PvdA). Er was veel publiek aanwezig bij het debat, onder meer van Terschelling, wat aangeeft dat het een belangrijke zaak is.
De Rouwe begint met de Staatssecretaris te verwijten dat de brief (zie verderop) van de ACM (mededingingsautoriteit) niet naar de Kamer gestuurd is. Hierna komen veel vragen waarom Mansveld deze beslissing heeft genomen en of dit de beste oplossing is. Mansveld antwoordt dat ze niet alle vragen kan beantwoorden, omdat op 17 december de rechtszaak van EVT tegen het besluit zal dienen. Verder benadrukt ze dat de besluitvorming tot stand is gekomen na uitgebreid onderzoek en er gehandeld wordt in het maatschappelijk belang. Er blijven vragen of de juridische onderbouwing van het besluit voldoende is en of dit de staat geen geld gaat kosten. Mansveld zegt hierbij echter telkens dat dit aan de rechter is om te bepalen. Hieruit volgt ook eigenlijk de conclusie van het debat: De coalitie is het wel eens met het genomen besluit, omdat het het “minst slechte” alternatief is. Verder moet echter vooral de gerechterlijke uitspraak afgewacht worden.

Brief CNV

Op 19 november stuurde vakbond CNV een brief naar de Tweede Kamer om de belangen van het personeelsbehoud bij Doeksen te behartigen. De CNV benadrukt dat er ook belangen zijn bij de werknemers. Er wordt ook gewezen op het feit dat de markt niet groot genoeg is voor twee rederijen en dit gevolgen heeft voor de werknemers van de rederij. CNV adviseert de Kamer dan ook om aan één partij het vervoer van en naar Terschelling te laten doen. De gehele brief is hier te lezen.

Brief EVT

In navolging op de brief van het CNV stuurde het personeel van EVT ook een brief naar de Tweede Kamer op 26 november. Hierin benadrukken zij dat er bij de EVT ook 40 mensen in dienst zijn en hier ook rekening mee gehouden dient te worden. Meer informatie over de brief is te vinden bij Omrop Fryslân (ook geluidsfragment).

Brief ACM
De ACM stuurde op 13 november een korte brief naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, welke door de Telegraaf op de dag van het debat openbaar werd gemaakt. Deze brief was in navolging op vragen van het ministerie of het besluit om het huurcontract met EVT op te zeggen juridisch haalbaar is. De ACM laat weten dat er geen tijd was voor een uitgebreid onderzoek en er daarom alleen kort wordt ingegaan op de zaak. De ACM laat hierin duidelijk weten “ernstige bedenkingen heeft bij de gang van zaken rondom dit dossier”. ACM denkt aan een overtreding van artikel 24 Mw (mededingingswet). De opzegging van de overeenkomst door een onderneming met een economische machtspositie is bijzonder risicovol, omdat concurrentie wordt beperkt. ACM laat hierbij weten dat er voor de term “onderneming met een economische machtspositie” ook de overheid bedoeld kan worden, aangezien er eerdere zaken zijn geweest waar dit gebeurd is.

Conclusie
Door het debat is er eigenlijk niets veranderd aan het beleid van de staat tegenover Doeksen en EVT. Doeksen blijft een uitgebreide dienstregeling varen als de overheid er voor zorgt dat zij het ODC onbelemmerd uit kunnen voeren. Mansveld besloot hiertoe EVT het medegebruik af te pakken en na het debat blijkt dat de Tweede Kamer hiermee instemt. Het ACM heeft hier bedenkingen over en wijst daarbij vooral op het feit of het een economische activiteit is om de haveninrichtingen te verhuren. Uit het debat blijkt dat de staatssecretaris voldoende overtuigd is van de juridische onderbouwing en overtuigd is dat dit de beste oplossing is. Verder verwijst Mansveld naar het feit dat de rechter verder mag beslissen of het besluit terecht is. Dit kort geding zal dienen op 17 december.

Wat er gebeurt op 17 december? De rechter zal eigenlijk uitspraak doen of EVT na januari 2014 mag blijven varen. EVT is er van overtuigd dat zij in 2014 ook zullen blijven varen. EVT is hierbij gesteund door de brief van de ACM en de Europese Unie. Mocht de rechter bepalen dat de staatssecretaris terecht het medegebruik van EVT inperkt, dan zal EVT moeten stoppen met varen vanaf de haveninrichtingen. Dit betekent dat EVT bijvoorbeeld op andere plaatsen aan moet leggen, maar eerdere pogingen voor andere ligplaatsen zijn op niets uitgelopen. Een andere optie zou kunnen zijn onder een nieuw bedrijf medegebruik voor het ODC aan te vragen, omdat in het ODC nog steeds mogelijkheid is tot medegebruik (zolang er geen concessie is). Als de rechter zich niet kan vinden in het besluit van de staatssecretaris, zal de huidige situatie blijven bestaan en zal Doeksen waarschijnlijk weer proberen de winterdienstregeling in te krimpen.

Bronnen: Omrop Fryslân (2), Brief ACM (via Telegraaf), Volkskrant, Skylgenet.nl.Tags: , , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen