Nieuwbouw Texelstroom TESO waarschijnlijk niet in Nederland

Texelstroom

Texelstroom - Algemeen plan van de nieuwe veerboot (Afbeelding; Vripack)

Het nieuwe schip Texelstroom dat TESO wil laten bouwen voor de veerdienst naar Texel, wordt waarschijnlijk niet in Nederland gebouwd. De Nederlandse scheepswerf Barkmeijer probeert de order binnen te halen, maar TESO is voornemens het schip in Spanje te bouwen. In Spanje is de bouw goedkoper, maar er wordt gedacht dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door Spaanse staatssteun. Tweede Kamerleden Schouten (ChristenUnie) en Lucas (VVD) stelden hierover Kamervragen aan minister Kamp van economische zaken.

Volgens minister Kamp is er geen sprake van ongeoorloofde steun van de Spaanse regering:

Voor steunverlening door overheden aan werven is de Europese kaderregeling voor steun aan de scheepsbouw van toepassing. Daarin zijn de voorwaarden voor steun op het gebied van onder andere innovatie, financiering en regionale ondersteuning weergegeven. De Spaanse overheid kan binnen deze kaderregeling steun geven aan Spaanse werven. … Als ondernemingen concurrentienadeel ondervinden als gevolg van ongeoorloofde staatssteun, kunnen zij dit voorleggen bij de Europese Commissie. … Thans heb ik geen aanwijzingen dat de Spaanse overheid steun geeft aan werven die tot oneerlijke concurrentie leidt.

Minister Kamp onderschrijft wel het innovatieve karakter van het nieuwbouwschip en hoopt ook dat het schip bij een Nederlandse werf gebouwd kan worden. Minister Kamp vindt dat de innovatieve en duurzame scheepsbouw in Nederland genoeg concurrentiemogelijkheden heeft door middel van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS), garantieregelingen voor scheepsnieuwbouwfinancieringen, buitenlandse handelsmissies en de topsector Water. De Minister wil het Meldpunt Handelsbelemmeringen (oneerlijke concurrentie, handelsbarrières en protectionisme in het buitenland) alleen inzetten als er een concrete melding is van een bedrijf. Vooralsnog onderneemt de minister dus geen actie:

Als er sprake is van buitenlandse subsidies die passen binnen het Europese steunkader voor de scheepsbouw kan ik daar weinig aan doen. Het is aan de reder om te beslissen bij welke werf hij een order plaatst. En ik hoop natuurlijk dat het een Nederlandse werf is.Specifieke steun of actie om een order bij een Nederlandse werf te laten plaatsen is echter niet aan de orde. Daarmee zou ik in strijd handelen met de genoemde kaderregeling. Bovendien lijkt de orderverwerving in dit geval onder normale commerciële condities plaats te vinden. Ik zie daarom geen aanleiding tot interventie.

Texelstroom
Texelstroom – Algemeen plan van de nieuwe veerboot (Afbeelding: Vripack)

Bronnen: Omrop Fryslân, Rijksoverheid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *